Year:2023   Issue: 31   Area: SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 61

Aysun ATAGAN ÇETİN ORCID Icon

USING BLOCKCHAIN TECHNOLOGY FOR CARBON ACCOUNTING IN TÜRKİYE

Aim: This study aims to explore the potential of blockchain technology in enhancing carbon accounting practices in Türkiye. The focus is on understanding how blockchain can serve as a transformative tool in carbon accounting, particularly in the context of the increasing urgency of addressing climate change. Method: A novel eight-step decision framework is presented to evaluate the applicability of blockchain technology for carbon accounting in Türkiye. This framework, a pioneering contribution to Turkish literature, is divided into three main categories: general applicability of blockchain, technical classifiers, and governance and data-accessibility-related classifiers. Each category is further broken down into specific classifiers that guide the decision-making process, providing a comprehensive methodology for evaluation. Results: The findings offer an in-depth understanding of the potential benefits and challenges of implementing a blockchain solution for carbon accounting in Türkiye. The study goes beyond surface-level analysis by presenting a detailed breakdown of the design, implementation, testing, review, and iteration phases of the blockchain system, thereby providing a clear and actionable roadmap for the evaluation process. Conclusion: The insights gained from this study are expected to make a significant contribution to the academic literature on the use of blockchain technology in carbon accounting. These findings have the potential not only to influence future research but also to guide policy-making in this area, especially in the context of Türkiye's unique challenges and opportunities.

Keywords: Blockchain Technology, Carbon Accounting, Climate Change, Sustainability, Environmental Accounting, Digital Transformation

Doi: 10.17368/uhbab.2023.31.04


TÜRKİYE’DE KARBON MUHASEBESİ İÇİN BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI

Amaç: Bu çalışma, Türkiye'de karbon muhasebesi uygulamalarının geliştirilmesinde blok zinciri teknolojisinin potansiyelini keşfetmeyi amaçlamaktadır. Özellikle iklim değişikliğinin ele alınmasının artan aciliyeti bağlamında, blok zincirinin karbon muhasebesinde nasıl dönüştürücü bir araç olarak hizmet edebileceğini anlamaya odaklanılmaktadır. Yöntem: Türkiye'de karbon muhasebesi için blokzinciri teknolojisinin uygulanabilirliğini değerlendirmek üzere sekiz adımlı yeni bir karar çerçevesi sunulmuştur. Türkçe literatüre öncü bir katkı olan bu çerçeve üç ana kategoriye ayrılmıştır: blok zincirinin genel uygulanabilirliği, teknik sınıflandırıcılar ve yönetişim ve veri erişilebilirliği ile ilgili sınıflandırıcılar. Her bir kategori, karar verme sürecine rehberlik eden ve değerlendirme için kapsamlı bir metodoloji sağlayan spesifik sınıflandırıcılara ayrılmıştır. Bulgular: Türkiye'de karbon muhasebesi için bir blok zinciri çözümünün uygulanmasının potansiyel faydaları ve zorlukları hakkında derinlemesine bir anlayış sunmaktadır. Çalışma, blok zinciri sisteminin tasarım, uygulama, test, inceleme ve yineleme aşamalarının ayrıntılı bir dökümünü sunarak yüzeysel analizin ötesine geçmekte ve böylece değerlendirme süreci için net ve uygulanabilir bir yol haritası sağlamaktadır. Sonuç: Çalışmadan elde edilen sonuçların, karbon muhasebesinde blok zinciri teknolojisinin kullanımına ilişkin akademik literatüre önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. Bu bulgular, yalnızca gelecekteki araştırmaları etkileme potansiyeline sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda bu alanda, özellikle de Türkiye'nin kendine özgü zorlukları ve fırsatları bağlamında politika oluşturmaya rehberlik etme potansiyeline de sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Blockchain Teknolojisi, Karbon Muhasebesi, İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik, Çevre Muhasebesi, Dijital Dönüşüm

Doi: 10.17368/uhbab.2023.31.04

Page Range: 64-84


33