Year:2023   Issue: 31   Area: İLAHİYAT VE DİN BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 64

Selçuk KIRTEPE ORCID Icon

INTERNET AND SMARTPHONES IN THE LIVES OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS

Aim: This study aims to examine the internet usage habits of secondary school students. Internet use of secondary school students, who are at the final stage of development to become an adult, has increased with the widespread use of smartphones. It is important in society analysis to identify the possible digital effects of smartphones and the reflections of their digital intensity. Method: Descriptive scanning model was used in the study. The data was obtained by survey technique based on the quantitative paradigm. The questionnaire was answered by secondary school students studying in the center of Tokat. Questions were formed to determine the demographic data of the participants and the purpose, process and results of internet use. Descriptive statistical analyses of the data were conducted with the SPSS 25 program. This study is limited to the data obtained by the survey application made to the secondary school students studying in the 2nd semester of the 2020-2021 academic year in the city center of Tokat. Results: As a result of the analysis, it was determined that the purpose of internet usage was mostly downloading music and game files, then using social networks, playing games and shopping online. Participants mostly stated that they can keep control while using the internet and prefer to spend time with friends over surfing the internet. A small number of participants preferred to hide what they were doing on the internet. Other screen activities are preferred to online gaming. The rates of spending their extracurricular time on the Internet and sharing what they do on the Internet with their friends were low. It was understood that the participants had the ability to use the internet securely, but their academic success was negatively affected by the use of the internet. It has been stated that being disturbed during internet use does not lead to hurtful behavior, the internet is the cause of insomnia and internet game characters are not taken as an example. The vast majority of the participants think that the benefits of the internet are more. Conclusion: The internet, which is used for entertainment and spending time, has created a virtual life and relationships. Individuals show an effort to benefit from the internet by blending virtual life with real life.

Keywords: Society, Student, Internet, Social Media, Time Management

Doi: 10.17368/uhbab.2023.31.01


ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN HAYATINDA İNTERNET VE AKILLI TELEFONLAR

Amaç: Bu çalışma ortaöğretim öğrencilerinin internet kullanım alışkanlıklarını incelemeyi amaçlamaktadır. Yetişkin bir birey olmak için son gelişim aşamasında bulunan ortaöğretim öğrencilerinin internet kullanımı akıllı telefonların yaygınlaşması ile artmıştır. Akıllı telefonların muhtemel dijital etkilerinin ve dijital yoğunluklarının yansımalarını tespit etmek toplum analizinde önemlidir. Yöntem: Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Veriler nicel paradigmaya dayalı anket tekniğiyle elde edilmiştir. Anket, Tokat merkezde öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri tarafından cevaplanmıştır. Katılımcıların demografik verileri ile internet kullanım amacını, sürecini ve sonuçlarını belirlemek üzere sorular oluşturulmuştur. Verilerin SPSS 25 programı ile betimsel istatistik analizleri yapılmıştır. Bu çalışma Tokat il merkezinde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem öğrenim gören ortaöğretim öğrencilerine yapılan anket uygulaması ile elde edilen verilerle sınırlıdır. Bulgular: Yapılan analizler neticesinde internet kullanım amacının çoğunlukla müzik ve oyun dosyası indirme, daha sonra sosyal ağ kullanma, oyun oynama ve internetten online alışveriş yapma olduğu tespit edilmiştir. Katılımcılar çoğunlukla internet kullanırken kontrolü elde tutabildiğini ve arkadaşlarla zaman geçirmeyi internette gezinmeye tercih ettiğini belirtmiştir. Az sayıdaki katılımcı ise internette ne yaptığını gizlemeyi tercih etmiştir. Diğer ekran aktiviteleri internette oyun oynamaya tercih edilmektedir. Ders dışı zamanlarını internette geçirme ve internette yapılanları arkadaşlarla paylaşma oranları düşük çıkmıştır. Katılımcıların güvenli internet kullanma becerisine sahip olduğu ancak akademik başarılarının internet kullanımından olumsuz etkilendiği anlaşılmıştır. İnternet kullanımı esnasında rahatsız edilmenin kırıcı davranmaya yönlendirmediği, internetin uykusuzluk sebebi olduğu ve internet oyun karakterlerinin örnek alınmadığı ifade edilmiştir. Kısaca katılımcıların büyük çoğunluğu internetin faydalarının daha fazla olduğu düşüncesindedir. Sonuç: Eğlenme ve zaman geçirme amacıyla kullanılan internet sanal bir hayat ve ilişkiler oluşturmuştur. Bireyler sanal hayat ile gerçek yaşamı harmanlayarak internetten faydalanma çabası sergilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Toplum, Öğrenci, İnternet, Sosyal Medya, Zaman Yönetimi

Doi: 10.17368/uhbab.2023.31.01

Page Range: 1-20


74