Year:2023   Issue: 31   Area: İKTİSAT

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 62

İrem PELİT ORCID Icon

FOREIGN EXCHANGE RATE RISK AND HEDGING INSTRUMENTS IN INTERNATIONAL TRADE

Aim: The aim of this article is to examine the exchange rate risk in international trade and the methods of hedging this risk in detail. Currency risk is when companies are faced with uncertainties arising from fluctuations in exchange rates, which can severely affect companies' operations, profitability and cash flow. The article aims to contribute to the development of effective strategies for companies against exchange rate risk. Method: This article is based on a basic and applied literature review on exchange rate risk and hedging instruments. Academic resources, research articles, and current financial literature have been used to compile information and data on exchange rate risk management. The advantages and disadvantages of prevention tools are discussed based on the analysis of the studies in the literature. Results: The results presented in the article confirm that exchange rate risk is an important risk factor for companies doing business in international trade. Currency fluctuations can affect the profitability of companies, adversely affect their cash flows and threaten their financial stability. However, when correct and effective hedging strategies are used, companies can manage this risk and minimize its negative effects and become more financially secure. Conclusion: The article highlights the importance for companies of managing exchange rate risk in international trade. Derivative products, which are hedging instruments that companies can use against exchange rate risk, have an important role in risk management. By properly assessing exchange rate risk and implementing appropriate hedging strategies, companies can create a more stable international trading environment and achieve long-term success.

Keywords: International Trade, Exchange Rate, Exchange Rate Risk, Hedging Instruments

Doi: 10.17368/uhbab.2023.31.03


ULUSLARARASI TİCARETTE DÖVİZ KURU RİSKİ VE KORUNMA ARAÇLARI

Amaç: Bu makalenin amacı, uluslararası ticarette döviz kuru riskini ve bu riskten korunma yöntemlerini detaylı bir şekilde incelemektir. Döviz kuru riski, şirketlerin döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan belirsizliklerle karşılaşması durumudur ve bu dalgalanmalar şirketlerin faaliyetlerini, karlılığını ve nakit akışını ciddi şekilde etkileyebilir. Makale, şirketlerin döviz kuru riskine karşı etkili stratejiler geliştirmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Yöntem: Bu makale, döviz kuru riski ve korunma araçları üzerine temel ve uygulamalı bir literatür taraması temelinde oluşturulmuştur. Akademik kaynaklar, araştırma makaleleri ve güncel finansal literatür, döviz kuru riski yönetimi konusundaki bilgi ve verilerin derlenmesinde kullanılmıştır. Korunma araçlarının avantajları ve dezavantajları, literatürdeki çalışmaların analizine dayalı olarak ele alınmıştır. Bulgular: Makalede sunulan bulgular, döviz kuru riskinin uluslararası ticarette iş yapan şirketler için önemli bir risk faktörü olduğunu doğrulamaktadır. Döviz kuru dalgalanmaları, şirketlerin karlılık düzeyini etkileyebilir, nakit akışlarını olumsuz yönde etkileyebilir ve finansal istikrarlarını tehdit edebilir. Ancak, doğru ve etkili korunma stratejileri kullanıldığında, şirketler bu riski yöneterek olumsuz etkilerini minimize edebilir ve mali açıdan daha güvenli bir konuma gelebilirler. Sonuç: Makale, uluslararası ticaretteki döviz kuru riskinin yönetiminin şirketler için önemini vurgulamaktadır. Şirketlerin döviz kuru riskine karşı kullanabileceği korunma araçları olan türev ürünler risk yönetimi açısından önemli bir role sahiptir. Şirketler, döviz kuru riskini doğru bir şekilde değerlendirerek ve uygun korunma stratejileri uygulayarak daha istikrarlı bir uluslararası ticaret ortamı oluşturabilir ve uzun vadeli başarı elde edebilirler.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ticaret, Döviz Kuru, Döviz Kuru Riski, Korunma Araçları

Doi: 10.17368/uhbab.2023.31.03

Page Range: 43-63


28