Year:2021   Issue: 24   Area: SPORTS SCIENCE AND EDUCATION  

0
Özlem EKİZOĞLU, Mehmet ACET
REVIEW OF THE COMMUNICATION LEVELS OF WOMEN VOLLEYBALL PLAYERS ACCORDING TO FREE TIME ACTIVITIES
 
Aim: In this study, it was aimed to examine the communication levels of female volleyball players according to their leisure time activities. In addition, the communication levels of the participants according to their age, education, years of doing sports and the number of siblings were also examined. Method: Our sample group consists of 147 female volleyball players who played volleyball in volleyball clubs in Kütahya and Tekirdağ provinces in 2019. Descriptive research method was used in the research. Data were collected from volunteer participants by using the “Communication Skills Assessment Scale” (CIDI) developed by Korkut (1996). The scale has a single sub-dimension and consists of 25 items and the Cronbach Alpha value was found to be .86. By directing distribution normality to parametric tests, multiple frequency analysis, one-way variance and correlation analyzes were applied. Results: While there is no significant difference between age, education, number of siblings and communication skills of female volleyball players, there is a significant difference according to the year of doing sports and leisure time activities. The communication level of female volleyball players who have been playing sports for 4-9 years is higher than those who have been doing sports for 10 years or more. In addition, those who read books in their free time got the highest score, and those who went to the movies got the lowest score. In the correlation analysis, there is a weak positive relationship between the communication levels of volleyball players with reading books, and a weak negative relationship with the scores of going to the movies. Conclusion: According to the data results of 147 female volleyball players participating in the study, the communication skill scores of female volleyball players reading books in leisure activities were higher than the others.

Keywords: Leisure Tıme Activities, Communication, Female Volleyball Players, Volleyball

Doi: 10.17368/uhbab.2021.24.03

SERBEST ZAMAN AKTİVİTELERİNE GÖRE KADIN VOLEYBOLCULARIN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu araştırmada, kadın voleybolcuların serbest zaman etkinliklerine göre iletişim düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, katılımcıların yaşlarına, eğitimlerine, spor yapma yıllarına ve kardeş sayılarına göre iletişim düzeyleri de incelenmiştir. Yöntem: 2019 yılında Kütahya ve Tekirdağ ilindeki voleybol kulüplerinde voleybol oynayan 147 kadın voleybolcu, örneklem grubumuzu oluşturmaktadır. Araştırmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Korkut (1996) tarafından geliştirilen “İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” (İBDÖ) kullanılarak veriler gönüllü katılımcılardan toplanmıştır. Ölçek, tek alt boyutlu olup 25 madden oluşmakta ve Cronbach Alfa değeri .86 bulunmuştur. Dağılım normalliği parametrik testlere yönlendirerek, çoklu frekans analizi, tek yönlü varyans ve korelasyon analizleri uygulanmıştır. Bulgular: Voleybolcu kadın sporcuların yaş, eğitim ve kardeş sayısı ile iletişim becerileri arasında anlamlı farklılık yok iken spor yapma yılı ve serbest zaman aktivitelerine göre anlamlı farklılık görülmektedir. 4-9 yıldır spor yapan kadın voleybolcuların, iletişim düzeyi 10 yıl ve üzeri spor yapanlardan daha yüksektir. Ayrıca en yüksek puanı serbest zamanlarında kitap okuyanlar, en düşük puanı ise sinemaya gidenler almıştır. Yapılan korelasyon analizinde, voleybolcuların iletişim düzeylerinin, kitap okumayla zayıf yönde pozitif bir ilişki, sinemaya gitme puanları ile zayıf yönde negatif bir ilişki vardır. Sonuç: Çalışmaya katılan 147 kadın voleybolcunun veri sonuçlarına göre serbest zaman aktivitelerinde kitap okuyan kadın voleybolcu katılımcıların iletişim beceri puanları diğerlerinden daha yüksek görülmüştür. En düşük iletişim beceri puanını alanlar ise serbest zamanlarında sinemaya gidenler olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Serbest Zaman, İletişim, Kadın Voleybolcular, Voleybol

Doi: 10.17368/uhbab.2021.24.03

Tam Metin