Year:2021   Issue: 24   Area:  

0
Zeynep PALA, Hakan ÜNAL
A RESEARCH ON THE BUYING BEHAVIOR OF GLOBAL SPORTS CLOTHING BRAND CONSUMERS
 
Aim: This research is a cross sectional study which is designed to examine the factors that effect on the consumers’ purchasing behaviors of global sportswear brands. Method: By applying the simple random sampling method, the sample size was determined as (n) = 550 when the number of people in the population (N)=1500 (total number of students in the Faculty of Sports Sciences). The Socio-Demographic Characteristics Form and the 5-point Likert-type Consumer Purchasing Behavior Scale consisting of 7 sub-dimensions developed by Sproles and Kendall (1986) and adapted into Turkish by Bikari (2013) were applied to 550 students who made up the study group by the researcher. Results: The students prefer the most popular global brands which have the largest share in the market. The results also showed that the age, class and income do not affect the preferences. It has been found that there is a positive relationship between brand loyalty, purchasing preferences, perfectionism, fashion orientation, shopping attitude, brand awareness and quality orientation and purchasing styles. It has also found that according to the gender variable there is meaningful difference about the purchasing preferences, fashion orientation and brand awareness dimensions but there is not a meaningful difference for brand loyalty, perfectionism, attitude towards shopping and quality orientation. Conclusion: According to the results, It has been determined that purchasing styles do not differ according to sports brand preferences, there is a positive relationship between brand loyalty, purchasing preferences, perfectionism, fashion oriented, shopping attitude, brand awareness and quality orientation and purchasing styles.

Keywords: Sport, Sportswear Brand, Consumer Behavior, Consumer Purchasing Style, Global Sportswear

Doi: 10.17368/uhbab.2021.24.01

KÜRESEL SPOR GİYİM MARKASI TÜKETİCİLERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu araştırma, küresel spor giyim markası tüketicilerinin satın alma davranışı üzerinde etkili olan faktörlerin incelenmesi amacıyla planlanmış kesitsel bir araştırmadır. Yöntem: Basit rastgele örnekleme yöntemi uygulanarak, kitledeki kişi sayısı (N)=1500 (Spor Bilimleri Fakültesi toplam öğrenci sayısı) olarak alındığında, örneklem çapı (n) = 550 olarak belirlenmiştir. Araştırmacı tarafından çalışma grubunu oluşturan 550 öğrenciye, Sosyo-Demografik Özellikler Formu ve Sproles ve Kendall (1986) tarafından geliştirilen, Bikari (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan 7 alt boyuttan oluşan 5’li likert tipi Tüketici Satın Alma Davranışı Ölçeği uygulanmıştır. Bulgular: Örneklem grubundaki spor tüketicilerinin, bilindik ve pazarda en büyük paya sahip olan küresel markaları öncelikli olarak tercih ettikleri, satın alma tarzlarının tercih edilen spor giyim markasına, yaş, okunan bölüm ve gelir düzeyine göre değişiklik göstermediği, marka bağlılığı, satın alma tercihleri, mükemmeliyetçilik, moda odaklılık, alışveriş yapmaya yönelik tutum, marka bilinci ve kalite odaklılık ile satın alma tarzları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Cinsiyet değişkenine göre, satın alma tercihleri, moda odaklılık ve marka bilinci boyutları için farklılık görülürken, marka bağlılığı, mükemmeliyetçilik, alışveriş yapmaya yönelik tutum ve kalite odaklılık boyutları için farklılık ortaya çıkmamıştır. Sonuç: Sonuç olarak, satın alma tarzlarının spor markası tercihine göre farklılık göstermediği, marka bağlılığı, satın alma tercihleri, mükemmeliyetçilik, moda odaklılık, alışveriş yapmaya yönelik tutum, marka bilinci ve kalite odaklılık ile satın alma tarzları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Spor, Spor Giyim Markası, Tüketici Davranışı, Tüketici Satın Alma Tarzı, Global Spor Giyim Markası

Doi: 10.17368/uhbab.2021.24.01

Tam Metin