Year:2021   Issue: 24   Area: EDUCATIONAL SCIENCES AND MANAGEMENT  

0
Nurcan ALAGÖZ, Mehmet SAĞLAM
ANALYSIS OF GRADUATE THESIS WRITTEN IN TURKEY ON CHILD AND TEMPERAMENT
 
Aim: Although the studies on temperament date back to ancient times, the interest in the subject of temperament has been increasing day by day. In this study, it is aimed to reveal the current situation by analyzing the postgraduate theses on child and temperament in Turkey in terms of content. Method: For this purpose, using the keywords "child" and "temperament", 102 graduate studies registered to YÖK thesis center between 1989-2021 were reached. 70 postgraduate theses that met the inclusion criteria were included in this study, and 32 postgraduate theses that did not meet the inclusion criteria were excluded from the study. Theses are themed descriptive scanning model. Findings: When the findings obtained from the study are examined, the highest values reached are as follows: 71.43% of the studies are master studies. The highest number of studies were conducted between 2016-2021 with 65.71% and 64.29% were written in Turkish. Thesis studies were carried out under the umbrella of the psychology department with the highest rate of 44.29%. The most studied was with kindergarten children with 68.57% and the quantitative method was used with 85.71%. Simple/random sampling technique was used with a maximum of 52.86%. In terms of relationality or the subject studied, parenting styles/attitudes/characteristics were studied with the highest rate of 21.26%. Considering the study recommendations on temperament, it was recommended to work with a larger sample group with a maximum of 14.46%. Conclusion:It is thought that the findings will shed light on future studies on children and temperament.

Keywords: Temperament, Child, Child Development, Graduate

Doi: 10.17368/uhbab.2021.24.04

ÇOCUK VE MİZAÇ KONUSUNDA TÜRKİYE'DE YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Mizaç konusunda yapılan çalışmalar eski zamanlara dayanmış olsa da, son zamanlarda mizaç konusuna olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de çocuk ve mizaç konusunda yapılan lisansüstü tezlerin içerik açısından analizi yapılarak, mevcut durumun ortaya konulması hedeflenmiştir. Yöntem: Bu amaç doğrultuda “çocuk” ve “mizaç” anahtar kelimeleri kullanılarak 1989-2021 yılları arasında YÖK tez merkezine kayıtlı 102 lisansüstü çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmaya içerme ölçütlerine uyan 70 lisansüstü tez dahil edilerek, içerme ölçütlerini karşılamayan 32 lisansüstü tez çalışma dışı bırakılmıştır. Tezler betimsel tarama modeli kullanılarak temalandırılmıştır. Bulgular: Çalışmadan elde edilen bulgular incelendiğinde ulaşılan en yüksek değerler şu şekildedir: Çalışmaların %71,43’ü yüksek lisans çalışmasıdır. En fazla çalışma %65,71 ile 2016-2021 yılları arasında yapılmış ve %64,29 ile Türkçe dilinde yazılmıştır. En çok %44,29 ile psikoloji ana bilim dalı çatısı altında tez çalışmaları yürütülmüştür. En fazla %68,57 ile anaokulu çocuklarıyla çalışılmış ve %85,71 ile nicel yöntem kullanılmıştır. En fazla %52,86 ile basit/rastgele örneklem tekniği kullanılmıştır. İlişkisellik ya da çalışılan konu bakımından en çok %21,26 ile ebeveynlik stilleri/tutumları/özellikleri konusuna çalışılmıştır. Mizaç konusundaki çalışma önerilerine bakıldığında en çok %14,46 ile daha geniş örneklem grubuyla çalışılması tavsiye edilmiştir. Sonuç: Ulaşılan bulguların çocuk ve mizaç konusunda bundan sonra yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mizaç, Çocuk, Çocuk Gelişimi, Lisansüstü

Doi: 10.17368/uhbab.2021.24.04

Tam Metin