Year:2023   Issue: 31   Area: İŞLETME

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 63

Perihan ABAY ORCID Icon

COMPARING HEALTH EXPENDITURES BY YEARS AND ANALYZING THE FACTORS AFFECTING HEALTH EXPENDITURES

Aim: Health expenditures are an important indicator that affects the financial sustainability of a country's health system and the public's access to health services. The aim of this study is to analyze the change in health expenditures over the years and to examine the factors affecting this change. Health expenditures include the total costs of health service delivery and are generally composed of public expenditures, private sector investments and private expenditures of individuals. Comparing these expenditures over the years allows us to understand the trends and developments in the health sector. An analysis of health expenditures over the years usually shows an increasing trend. There are several main factors for this increase. First, the aging of the population and the prevalence of chronic diseases have increased the demand for health services. Second, the rapid development of medical technology and the rising costs of treatments have increased health expenditures. Third, as the quality and diversity of health services have increased, the desire to access more services has also increased expenditures. Method: Panel data is used in this study. The data made suitable for analysis were analyzed using Ramsey-Reset test and Jarque-Bera normality tests. Conclusion: The change in health expenditures over the years is seen as an important indicator reflecting the dynamics of the health system and social needs. Demographic changes, development of medical technology, economic situation and health policies are behind the increasing trend in expenditures. Understanding these factors will positively affect the management of health expenditures. This system will lead the way in determining the road maps to be followed for policy makers in the creation of sustainable health systems.

Keywords: Health, Expenditure, Current, Factor, Economic Management, Financing Management

Doi: 10.17368/uhbab.2023.31.02


SAĞLIK HARCAMALARININ YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLIK HARCAMALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Amaç: Sağlık harcamaları, bir ülkenin sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliğini ve halkın sağlık hizmetlerine erişimini etkileyen önemli bir göstergedir. Bu çalışmanın amacı sağlık harcamalarının yıllara göre değişimi analiz edilerek, bu değişimde etkili olan faktörleri incelemektir. Sağlık harcamaları, toplam sağlık hizmeti sunumu maliyetlerini içermekte ve genellikle kamu harcamaları, özel sektör yatırımları ve bireylerin özel harcamaları şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu harcamaların yıllara göre karşılaştırılması, sağlık sektöründeki eğilimleri ve gelişmeleri anlamamızı sağlamaktadır. Sağlık harcamalarının yıllara göre incelenmesi, genellikle artan bir eğilimi gösterir. Bu artışın birkaç ana faktörü bulunmaktadır. Birincisi, nüfusun yaşlanması ve kronik hastalıkların yaygınlaşması sağlık hizmetlerine olan talebi artırmıştır. İkincisi, tıbbi teknolojinin hızla gelişmesi ve tedavilerin maliyetlerinin artması sağlık harcamalarını yükseltmiştir. Üçüncüsü, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliği arttıkça, daha fazla hizmete erişim sağlama isteği de harcamaları artırmıştır. Yöntem: Çalışmada panel veri kullanılmıştır. Analize uygun hale getirilen veriler Ramsey-Reset testi, Jarque-Bera normallik testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç: Sağlık harcamalarının yıllara göre değişimi, sağlık sisteminin dinamiklerini ve toplumsal ihtiyaçları yansıtan önemli bir gösterge olarak görülmektedir. Artan eğilimdeki harcamaların arkasında demografik değişimler, tıbbi teknolojinin gelişimi, ekonomik durum ve sağlık politikalarının etkisi bulunmaktadır. Bu faktörlerin anlaşılmasının, sağlık harcamalarının yönetimini olumlu yönde etkileyecektir. Oluşturulacak bu sistem sürdürülebilir sağlık sistemlerinin oluşturulmasında politika yapıcılar için izlenecek yol haritalarının belirlenmesinde öncülük edecektir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Harcama, Cari, Faktör, Ekonomik Yönetim, Finansman Yönetimi

Doi: 10.17368/uhbab.2023.31.02

Page Range: 21-42


29